Life Coaching · Nutriton Coaching · Recovery Coaching · Wellness Coaching

Food Addiction, Weight Loss & Life Coaching

You โ€œeat cleanโ€ 80% of the time, you exercise 5-7 days a week, you donโ€™t smoke, you only drink on special occasions...you even do a 5k Turkey Trot every Thanksgiving, and you not only participate in weight-loss challenges โ€“ you CRUSH THEM every time. Somehow though, you manage to put all the weight back on,… Continue reading Food Addiction, Weight Loss & Life Coaching